Japanese still life

Vitaly Pushnitsky
1992
100x140 cm