Hommage to Leningrad I

Mice Jankulovski
2019
145x145 cm

Hommage to Leningrad I